Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Вимоги до медодичних розробок

                                                                  СХВАЛЕНО

       Рішення науково-методичної

                                                                                                   ради Гадяцького науково-

    методичного  центру                                                                                                    

                                                                  19.04.2011            5

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО  ОФОРМЛЕННЯ  МЕТОДИЧНИХ  РОЗРОБОК

 

 

 

1.1 Методична розробка повинна бути підготовлена у текстовому редакторі Word (кегль - 12, інтервал - одинарний, гарнітура - Тіmes New Roman) на аркушах формату А 5 /148х210/ з полями 15 мм (з усіх боків). Відстань між заголовком і текстом розділяють  трьома інтервалами.

1.2  Слово «ЗМІСТ» записують на третій сторінці у вигляді заголовка великими літерами без лапок.

1.3 Номер сторінки проставляють арабськими цифрами по центру знизу  без крапки. Нумерацію  починають з третьої сторінки, першу, другу і останню сторінки не нумерують.

1.4 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

1.5 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати в оригіналі безпосередньо після тексту або у додатках.

Ілюстрація починається словом «Рисунок -», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних. Приклад:  «Рисунок 3.1 - Схема розміщення». Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, її переносять на іншу,  під нею позначають : «Рисунок 3.1, арк. 2».

1.6  Слово «Таблиця 2 - Класифікація ґрунтів» зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. 2». Заголовки таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком.

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапок не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначають в однині.

1.7  Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи, - дефіс, в кінці крапку з комою. В кінці останньої позиції переліку – крапку.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

  1) частини клітин;

  2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

1.8  Список використаних джерел розміщують у кінці текстового матеріалу (перед додатками). Список вносять до змісту та нумерують.

1.9 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А» (без лапок), «Додаток Б» і т.д., а під ними в дужках маленькими літерами - «обовязковий», а для інформаційного - «рекомендований» або «довідковий».

Наприклад:     Додаток А

                     (обовязковий)

                Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад:

рисунок  Г.3 - третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 - друга таблиця додатка А; формула А.1 - перша формула додатка А.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ
ТА ОБСЯГІВ
МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК

 

 

 

 2.1  Методичні рекомендації розроблено відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про вищу освіту» та Указу Президента України №1013/2005 від 04.08.05 р., іншими джерелами, якими необхідно керуватися під час підготовки підручників, навчальних посібників, методичних розробок. 

2.2   Структура

Структура методичної розробки складається з таких основних елементів:

1) титульна сторінка (див. Додаток 1);

2) зміст (перелік розділів);

3) перелік умовних позначень (за необхідністю);

4) вступ (або передмова);

5) розділи основної  частини;

6) загальні висновки;

7) список використаних джерел;

8) додатки (таблиці, схеми тощо)

                Обсяг методичної розробки не повинен перевищувати 25-30 сторінок, список використаної літератури – не менше 10-15 джерел.

Оптимальним вважається такий розподіл матеріалу: вступ – 2-4 сторінки, основна частина – 20-23 сторінок, висновки 2-3 сторінки.

2.2.1  Зміст

                Зміст подають на початку  розробки з найменуваннями й номерами усіх складових частин: вступу, розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та інш. (див. Додаток 2).

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати або давати їх в іншій редакції не дозволяється. До змісту, як правило, необхідно вводити всі заголовки, за винятком підзаголовків, розміщених у підбір з текстом. Позначення ступенів прийнятої рубрикації  («частина», «розділ», «параграф» та  їх порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою. Наприклад:

РОЗДІЛ 1. КНИГА, ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Всі заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.

2.2.2            Вступ

Вступ (передмова) розкриває сутність  і значення методичної розробки, її значущість, місце серед інших предметів. Вступ передбачає таку послідовність викладу матеріалу: актуальність теми, мета, завдання, обєкт, предмет, методи, практичне значення.

2.2.3  Розділи основної частини

 Основний текст  - це дидактично та методично опрацьований і систематизований автором матеріал. Виклад матеріалу  має вирізнятися об’єктивністю, науковістю і чіткою логічною послідовністю.

Кожен розділ повинен складатися не менш ніж із двох підрозділів. Слово «РОЗДІЛ» друкують (без лапок) великими літерами, симетрично тексту по центру, після чого крапку не ставлять.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

Перенесення слів у заголовку не допускається. Заголовки підрозділів друкують з абзацу маленькими літерами (перша – велика) по ширині без крапки в кінці.  Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

2.2.4  Висновки

Починаються з нової сторінки. Заголовок «ВИСНОВКИ» (без лапок) друкують великими літерами по центру й не ставлять крапку в кінці.

Вони мають містити інформацію, яка обумовлена логікою викладу матеріалу в основній частині.

2.2.5   Список використаних джерел

Це складова частина методичної розробки, яку також починають із нової сторінки. Заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують (без лапок) великими літерами симетрично до тексту по центру й не ставлять крапку в кінці. До обсягу методичної розробки ця структурна частина не входить. Використані джерела в списку рекомендують розміщувати в алфавітному порядку або по мірі згадування їх  у тексті.

2.2.6  Додатки

                Додатки - важливий засіб збагачення змісту методичної розробки, які  доповнюють або ілюструють основний текст.

Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор. Можна сформулювати такі загальні рекомендації  щодо ілюстрування:

- ілюстрації використовувати тільки тоді, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься в розробці;

- схеми не повинні повторювати матеріал основного тексту або містити зайву інформацію;

-  однотипні ілюстрації мають бути виконані однією технікою;

- у статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що розглядаються;

- доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основному.

 

Додаток 1

ЗРАЗОК

оформлення титульного аркушу методичної розробки

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім.  М.В. Остроградського

 

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації

Гадяцький науково-методичний центр

 

Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

ім. Героя Радянського Союзу М.Е. Пігіди

 

Петренко П.П.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

Гадяч – 2011

 

 

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК

оформлення змісту

 

ЗМІСТ

Стор.                                                                                                                           

ВСТУП……………………………………………………………………………...4

 

РОЗДІЛ 1. КНИГА, ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН…………………...5

 

1.1     Книга, як вид видання: понятійний апарат: понятійний апарат, типологічна характеристика, структура……..……………………..…..6

1.2     Еволюція книги в контексті соціокультурних змін суспільства……...7

 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЯ КНИГТ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ……….......................................................…9

            2.1 Електронна книга, як феномен інформаційного  суспільства…………………………………………………………………….…..12

            2.2 Порівняльна характеристика традиційної друкованої  електронної книги……………………………………………………………………………….13

            2.3 Перспективи розвитку книги в сучасній документально-комунікаційній системі………………….…………………….………………….20

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………24

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ……………..……...…………….25

 

ДОДАТКИ………………..……………………………………………………….26

 

Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1317
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz