Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Положення

ПОГОДЖЕНО                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Полтавського обласного             розпорядженням голови

інституту післядипломної                        Гадяцької райдержадміністрації

педагогічної освіти                                  09.08.2010   278

Ім.. М.В.Остроградського

______________В.В. Зелюк

 

ПОЛОЖЕННЯ  про  Гадяцький   науково-методичний центр  

                                                                 I. Загальні положення 
     1.1. Гадяцький науково-методичний центр  є  науково-методичною    установою,   яка   відповідно   до   чинного законодавства  здійснює  науково-методичне  забезпечення   системи загальної середньої та дошкільної освіти району,  підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  що  проводиться не рідше одного разу на  п'ять  років,  у  період  між  курсами  підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" 

(міжкурсовий період).
     1.2. Засновником Гадяцького науково-методичного центру (далі - Центр) є Гадяцька районна державна адміністрація.
     1.3. У  своїй  діяльності  Центр   керується Конституцією України , Законами України "Про освіту",  "Про загальну  середню  освіту",  "Про дошкільну освіту",   "Про   позашкільну  освіту",  "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства  в галузі освіти,  в тому числі Міністерства освіти і науки  України,  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.
     1.4. Центр підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності,  а в частині  науково-методичного  забезпечення системи  загальної  середньої  та дошкільної освіти -  інституту післядипломної педагогічної освіти. 
     1.5. Центр є юридичною  особою,  має  печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.
          1.6. Створення,  припинення  діяльності,   реорганізація  та ліквідація  центру  здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку. 
              II. Мета, основні принципи та функції діяльності Центру 
     2.1. Метою діяльності Центру є  науково-методичне  забезпечення  системи  загальної  середньої  та дошкільної   освіти,   організація   науково-методичної   роботи, підвищення   кваліфікації,   професійного    рівня    педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні  заклади)  і  розвиток  їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період. 
     2.2. Організація діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), зокрема:
     демократизму і гуманізму;
     рівності умов для кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;
     безперервності фахового вдосконалення;
     науковості, гнучкості  і  прогностичності  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
     незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій. 

     2.3. Функції Центру:
     2.3.1. Цільові:
     прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована  на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;
     компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;
     інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію й оновлення  інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.
     2.3.2. Організаційні:
     трансформаційна - відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
     діагностична -  систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня педагогічних працівників;
     моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
     інформаційно-аналітична -     вивчення     й     узагальнення перспективного  педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
     організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних об'єднань району, навчальних закладів;
     соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, вивчення   і   розв'язання  конфліктних  ситуацій  у  педагогічних колективах навчальних закладів. 

                 III. Основні напрями і завдання діяльності Центру 

     3.1. Діяльність центру здійснюється за такими основними напрямами:
     науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
     трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка  інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району ;
     інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
     консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку   освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
     3.2. Основними  завданнями  діяльності Центру є:
     3.2.1 створення умов розвитку педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
     3.2.2 координація діяльності методичних  кабінетів при навчальних закладах,  районних     циклових   методичних об'єднань і методичних   об'єднань  при навчальних закладах;
     3.2.3 моніторинг  якості  загальної  середньої освіти,  рівня навчальних досягнень учнів,  у тому числі тих,  що  навчаються  за альтернативними  підручниками   і   навчальними  посібниками,  їх відповідності Державному стандарту  початкової  загальної  освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п  )  (далі  -  Державний  стандарт  початкової загальної  освіти),  та  Державному  стандарту  базової  і  повної загальної  середньої  освіти,  затвердженому  постановою  Кабінету 

Міністрів  України  від  14.01.2004  N  24  (  24-2004-п ) (далі – Державний стандарт базової і повної загальної  середньої  освіти); моніторинг  умов  забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
     3.2.4 моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в цих закладах;
     3.2.5 здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;
     3.2.6 патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних  майданчиків,  і  надання  їм науково-методичної допомоги;
     3.2.7 вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних  комісій,  надання на звернення відділу  освіти  оцінки якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються;
     3.2.8 організація і науково-методичне забезпечення роботи з 

резервом працівників науково-методичних установ і керівних  кадрів закладів освіти району ;
     3.2.9 впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
     3.2.10 проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних етапах змагань;
     3.2.11 взаємодія   з  районними   науковими відділеннями  Малої  академії  наук  України та іншими учнівськими  товариствами,  участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах змагань;
     3.2.12 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та    використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально- виховному процесі та діяльності  навчальних закладів;
     3.2.13 вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
     3.2.14 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і    окремих    працівників, створення сучасних науково-методичних  матеріалів,  фондів  навчальної, довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
     3.2.15 проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  щодо  дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
     3.2.16 висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності  педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
     3.3. Центр у процесі реалізації покладених на нього  завдань  взаємодіє  з  центром  практичної   психології і соціальної  роботи;  психолого-медико-педагогічною  консультацією,  Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти,  вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими   установами та організаціями тощо.
     3.4. Колегіальним органом керівництва Центром є науково-методична рада. 
            IV. Кадрове забезпечення Центру 
     4.1. Відповідно  до Державного стандарту початкової загальної освіти ( 1717-2000-п ) та освітніх  галузей  Державного  стандарту базової  і повної загальної середньої освіти ( 24-2004-п ) в штаті Центру можуть бути такі посади методистів:
     з дошкільної освіти;
     з початкової освіти;
     з навчальних дисциплін, у тому числі:
     з мов і літератур (української мови та літератури;  іноземних мов;  зарубіжної літератури;  російської та інших мов національних меншин);
     з суспільствознавства (історії, правознавства);
     з естетичної культури;
     з математики;
     з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки);
     з технологій   (трудового   навчання   і   креслення; основ інформатики);
     із здоров'я і фізичної  культури  (основ  здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни").
     Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти, корекційної     освіти, психологічної служби, працівників обслуговуючого персоналу. 

     4.2. Напрями  і  зміст діяльності методистів та інших працівників   Центру визначаються посадовими інструкціями та функціональними  обов'язками  залежно  від  їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.
     4.3. При   Центрі   створюється  бібліотека (медіатека). 
     4.4. У  складі  центру  можуть  створюватися відділи,   лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.
     4.5. Центр очолює директор,  який призначається  на  посаду  та звільняється з посади засновником за погодженням з Полтавським інститутом  післядиплом-ної  педагогічної освіти ім.  М.В.Остроградського.
     4.5.1. Директор:
     здійснює загальне    керівництво   діяльністю   Центру,  готує  план  роботи,  погоджує  і  затверджує  його   в установленому порядку;
     затверджує структуру Центру, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;
     представляє інтереси центру  у  відносинах  з відділом     освіти,        інститутом післядипломної  педагогічної  освіти,   юридичними   і   фізичними особами;
     вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду 

оплати праці працівників;
     видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
     приймає на   роботу   і   звільняє   з   роботи   працівників Центру;
     розпоряджається майном і коштами Центру;
     виконує кошторис,   укладає  договори,  відкриває  банківські рахунки тощо;
     заохочує працівників   і   накладає   на   них  дисциплінарні стягнення;
     звітує перед    засновником    і    відповідним    інститутом післядипломної  педагогічної  освіти  про  результати   діяльності Центру.
     4.5.2. Директор є членом колегії    відділу освіти райдержадміністрації.
     4.5.3. Директор  може  мати   заступника, який призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади директором Центру за погодженням із засновником.
     4.6. Працівникам   Центру    встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників  установ, закладів   та   організацій   окремих   галузей  бюджетної  сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ), відповідно до чинного законодавства. 
               V. Матеріально-технічне та фінансове  забезпечення  Центру 

     5.1. Матеріально-технічне забезпечення Центру  здійснюється   засновником,   який   забезпечує  його  необхідними будівлями,   обладнанням,   організовує   будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.
     5.2. Фінансування    Центру здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів,  а також з  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
                  VI.Міжнародне співробітництво Центру
     6. Центр за наявності належної матеріально-технічної   та   соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:
     6.1 організовувати  та проводити міжнародні науково-методичні семінари,  конференції,   практикуми,   наради,   виставки   тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;
     6.2 укладати  угоди  про  співпрацю  та  реалізацію  спільних програм і проектів,  установлювати прямі зв'язки з  партнерами  за кордоном,  міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими  установами  зарубіжних  країн  у  встановленому  чинним законодавством порядку. 

СТАТУТ Гадяцького науково-методичного центру

 

 

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1322
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz