Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Математика

Опис досвіду роботи вчителя математики та інформатики Гринь Н.В.з теми:"Використання аудіовізуальних засобів та аудіотехніки на уроках"

 

06.03.2017 року в Березоволуцькій ЗОШ було проведено відкритий урок з алгебри на тему "Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники". Урок провів Житченко В.І.

 

 

 

 

 

 

 

презентація досвіду роботи довгополик from ???? ??????                                             Опис педагогічного досвіду роботи на тему

"Удосконалення навчання математики – один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів, засіб для навчання протягом всього життя"

                            вчителя математики вищої кваліфікаційної категорії  Сватківської ЗОШ І – ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради  олтавської області

                                                   Довгополик Таміли Миколаївни               

                                                 На світі є тільки один спосіб,

                                                 що спонукає кого-небудь щось зробити…

                                                 І він полягає в тому, щоб примусити іншу людину схотіти це зробити. 

                                                 Пам’ятайте: іншого способу немає.

                                                                                                      Дейл Карнегі                                                                                                                                                        

Сучасне інформаційне  суспільство  становить  перед  школою  завдання

 підготовити  випускників здатних:

 • Гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях , самостійно здобуваючи необхідні знання, уміло застосовуючи їх на практиці;
 • Самостійно критично мислити, уміти бачити проблеми, що виникають в реальній дійсності і шукати шляхи їх раціонального вирішення;
 • Бути комунікабельними, контактними, уміти працювати спільно в різних соціальних групах;
 • Самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного рівня;
 • Грамотно працювати з інформацією.

Які ж умови необхідні для виконання цих завдань? Насамперед  - можливість залучення кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного, застосування ним на практиці цих знань і чітке усвідомлення де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути застосовані.

Тема мого досвіду роботи: удосконалення навчання математики – один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів, засіб для навчання протягом всього життя.

Останнім часом в математиці як науці, відбулись кардинальні зміни. Математичний апарат став більш різноманітним і гнучким. Без належної математичної підготовки неможлива повноцінна освіта сучасної людини та забезпечення її неперервності. Сьогодні все більше спеціальностей потребують високого рівня застосування математики. Вона є опорним предметом під час вивчення фізики, хімії, інформатики, біології, географії, економіки, креслення та інших навчальних дисциплін. Не секрет, що математика завжди вважалася і вважається одним із найскладніших навчальних предметів. А тому, щоб успішно навчити учнів, кожен учитель повинен добре знати свій предмет, він має знати не тільки те, чого навчати учнів, а й як навчати: знати сучасні методи формування математичних понять, володіти сучасними педагогічними технологіями і методами викладання математики.

Актуальність досвіду.  Математика має широкі можливості для розвитку логічного мислення людини, її алгоритмічної культури, уміння моделювати ситуації. Математичний апарат застосовується не лише при вивченні інших шкільних дисциплін, але й в ході професійної діяльності, зокрема, математичне моделювання широко використовують для розв’язування задач з різних галузей науки, економіки, виробництва. Саме тому надзвичайно важливо, щоб у процесі навчання математики у школі приділялася увага формуванню математичної культури учнів, розвитку їх математичної грамотності.

Високий рівень математичної грамотності гарантує випускнику: вміння застосовувати математичні знання при розв’язуванні практичних і прикладних задач; оволодіння математичними методами, моделями, що забезпечить успішне вивчення профільних предметів – хімії, фізики, біології; застосування математики в техніці, у майбутній професійній діяльності, у побуті. Саме це й зумовило вибір теми мого досвіду «Удосконалення навчання математики – один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів, засіб для навчання протягом всього життя».

Метою розвитку творчих здібностей у школярів є:

♦ навчити учнів цінувати математику як науку та навчальну дисципліну;

♦ виховувати в учнях впевненість у власних математичних силах;

♦ сформувати у школярів вміння розв’язувати задачі прикладного змісту та проблеми;

♦ розвинути в учнях комунікативні математичні вміння;

♦ навчити школярів міркувати.

Основні завдання:

■ формування в учнів уміння бачити й застосовувати математику в реальному житті;

■ уміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики;

■ виховання активної творчої особистості учня, що вміє бачити, ставити й вирішувати нестандартні навчальні проблеми;

■ встановлення змістових і методологічних зв’язків математики з іншими дисциплінами;

■ формування математичної грамотності учнів шляхом поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання.

Інноваційність. Розвиток творчих здібностей учнів автор досвіду уявляє як інтеграцію активних методів навчання на різних етапах уроку математики, різноманітних форм оцінювання та самооцінювання навчальних досягнень учнів, підбору прикладних задач.

Основна ідея досвіду полягає в тому, що педагогічним прийомом, який дозволяє не лише мотивувати вивчення математики та на цій основі формувати математичну грамотність, міцні базові знання, достатні для професійної діяльності й продовження освіти, розв’язувати задачі, пов’язані з вихованням і розвитком особистості, може стати навчання, яке побудоване на розв’язуванні задач із практичним змістом.

Суть цього прийому полягає у встановленні змістових і методологічних зв’язків математики з іншими дисциплінами, використання матеріалу профільних дисциплін при її вивченні. Саме застосування міжпредметних зв’язків сприяє підвищенню ефективності навчання учнів на заняттях з математики. А я спостерігаю стійку тенденцію, що діти, які добре знають теоретичний матеріал, не завжди можуть застосовувати його на практиці. Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється іншими напрямками, дає набагато кращий результат у порівнянні з традиційним вивченням предмета. Практична спрямованість дозволяє виробити систему знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі, сприяє формуванню цілісного світогляду учня. На жаль, вивчення відповідних тем різних предметів не завжди співпадає в часі, що створює ряд труднощів і дає поштовх до самоосвіти педагога. У процесі діяльності постійно доводиться шукати відповіді на запитання: як допомогти дитині вчитися? Як зробити щоденну роботу радістю, а не необхідністю? Як навчати, щоб сформувати математичну грамотність учнів?

         Збільшення навчального навантаження на учнів, зменшення годин на вивчення математики, вимагає від вчителя пошуку ефективних форм, методів, прийомів навчати.

Практичне значення досвіду полягає в тому, що розвиток творчих здібностей учнів забезпечується шляхом поєднання традиційних (пояснювально-ілюстративного, репродуктивного) і нетрадиційних (проблемного, частково-пошукового, дослідницького та шляхом систематичного включення вправ, завдань і ситуацій, які розвивають аналітичні та дослідницькі здібності учнів) методів навчання (додаток 1).

Під математичною грамотністю ми розуміємо здатність людини визначати та розуміти роль математики в світі, в якому вона мешкає, висловлювати добре обґрунтовані математичні судження та використовувати математику таким чином, щоб задовольняти сьогоденні та майбутні потреби, властиві творчому, зацікавленому та мислячому громадянину.

У пояснювальній записці навчальних програм із математики для учнів      5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів авторського колективу у складі: М.І.Бурда, Г.В.Апостолова, В.Г.Бевз, В.В.Грінчук, Ю.І.Мальваний, А.Г.Мерзляк, Є.П.Нелін, Н.А.Тарасенкова, Г.М.Янченко, С.Є.Яценко сказано, що «математичні знання та вміння розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності як здатності розуміти роль математики в світі, в якому він живе, висловлювати обґрунтовані математичні судження та використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб».

Першим із найголовніших аспектів математичної грамотності є математична компетентність. Дослідженню математичної компетентності присвячені роботи О.Епішевої, Л.Журбенко, С. Ракова, М. Чошанова та ін. Під поняттям «математична компетентність» за С. Раковим розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і методи математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень. Отже, математична компетентність є основою математичної грамотності.

Математична компетентність визначається рівнями навчальних досягнень, для яких суттєвим є набуття математичних умінь. До математичних умінь належать уміння: математичного мислення; математичного аргументування; математичного моделювання; постановки та розв’язування математичних задач; презентації даних; оперування математичними конструкціями; математичних спілкувань; використання математичних інструментів.

Сьогодення показало, що інколи випускник, який уміє добре відтворювати інформацію, «але розучився думати», не вміє знаходити самостійне творче рішення в складних ситуаціях, таким чином спостерігається розрив між вимогами, що ставляться перед людиною в процесі навчання, та тими, які постають у реальному житті. Математична грамотність особистості проявляється у свідомому застосуванні нею знань і навичок у практичних цілях, при поясненні явищ повсякденного життя, при проведенні дослідження чи обробки одержаних даних.

Математично компетентний учень:

 • володіє знаннями в межах програми, вміє розв’язувати типові задачі;
 • усвідомлює зв’язок математики з іншими предметами;
 • має розвинене мислення;
 • вміє опрацьовувати інформацію, самостійно оволодівати знаннями;
 • вміє працювати на комп’ютері.

Неможливо змінити будь-кого, передаючи йому готовий досвід. Але можна створити атмосферу на уроках математики, яка б сприяла розвитку дитини. Різнобічна підготовка, спрямована на формування математичної грамотності, забезпечить конкурентоспроможність випускників школи     (додаток 2).

Тому конструюю систему уроків, використовуючи елементи технологій проблемного навчання. Продумуючи урок, створюю проблемну ситуацію, яка формує інтерес до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізнавальної діяльності; спонукає до самостійності в процесі оволодіння змістом навчання на етапі осмислення і засвоєння; веде до використання їх у нових ситуаціях. Найчастіше використовую методи: проблемний виклад, пошуковий, дослідницький, евристичний тощо. Засобами реалізації проблеми вибираю роботу з текстом підручника, пошук фактів, асоціативний ряд, вивчення таблиць, графіків, спілкування, короткі перевірочні роботи, математичні диктанти тощо.

Основою математичної грамотності є здатність оперувати математичними вміннями, доведеними до автоматизму: коли учень не замислюється, наприклад, як додати дроби з різними знаменниками, а додає їх швидко та правильно. Тому на уроці бажано використовувати прийом «опорний сигнал» і користуватися ним доти, поки учень не почне застосовувати правило без опори на нього (додаток 3). На розуміння завдань практичного змісту доцільно привчати учнів наводити свої приклади, пояснювати хід розв’язку, встановлювати зв’язки чи залежності, робити короткі записи, схеми, ілюстрації. Із метою розвитку творчих здібностей учні складають задачі до окремих тем (додаток 4,5).

Слід звернути увагу на те, що завдань, які формують зазначені вище вміння, у підручниках обмаль. Тому доводиться звертатись до Інтернету або складати самому, що створює певні труднощі при підготовці до уроків. Такі задачі вимагають для свого розв’язання не тільки міцних автоматичних навичок, але й розвитку критичного мислення (інтуїції, логічного мислення тощо). Внаслідок цього на уроках математики систематично пропоную нестандартні задачі, в умовах яких зв’язки між відомими та шуканими величинами потребують наполегливого пошуку.

         Гарний урок неможливий без натхнення і педагогічної  інтуїції. Саме тоді він – результат творчості, а не ремесла. Разом з тим гарний урок – це втілення точно спланованого задуму вчителя.   Сума знань, яку одержують учні у сучасній школі, повинна сприяти розвитку особистості. Основна мета вивчення математики – формувати науковий світогляд учнів, розвивати їх інтелектуально, виховувати моральні й гуманістичні якості.   Необхідно створити таку систему навчання, яка б задовольняла потреби кожного відповідно до його інтересів і здібностей. Учень повинен вчитися сам, а головна роль учителя – керувати його діяльністю, мотивувати, організовувати, консультувати та контролювати.  Головні методичні ідеї:

1. Добровільність навчання (діти повинні з бажанням іти на урок, почувати себе комфортно, не боятися). Для цього важливе значення має не тільки професіоналізм учителя, але й створення сприятливого мікроклімату на уроці, мотивація навчальної діяльності учнів на кожному етапі уроку – «Люблю те, чого навчаю, люблю тих, кого навчаю».

 2. Забезпечення 100% зайнятості учнів на уроці, що досягається застосуванням різноманітних способів навчання. Встановлено, що ефективність засвоєння прямо залежить від ступеня активізації учнів і залучення їх до процесу навчання. Застосування різноманітних методик робить процес навчання дійсно творчим, забезпечує зацікавленість учнів, допомагає розумінню та засвоєнню матеріалу.

 3. Застосування тематичного планування, яке передбачає:  

 1. проведення різних типів уроків;  
 2. встановлення між предметних зв’язків та зв’язків між темами;
 3.   надання певного обсягу знань, якими повинен оволодіти учень;
 4.  формування умінь, яких мають набути учні; 
 5. проведення самостійних робіт, які допоможуть учням і вчителеві        перевірити знання з основних питань теми і досягти кінцевого       результату;
 6.  наявність відповідних задач з кожної теми, які допоможуть, з одного боку, засвоїти новий теоретичний матеріал, а з іншого, - забезпечують можливість закріпити вміння розв’язувати задачі різних типів.

 4. У процесі вивчення кожної теми доцільною буде лекція, де головною умовою є генералізація матеріалу, який подає вчитель. Вчитель повинен довести дітям головну думку. Найбільш повно це досягається в процесі модульного навчання – «заглиблення» в основи всього курсу.

5. Багаторазове повторення на різних рівнях засвоєння матеріалу. Для цього потрібно застосувати різні форми контролю.

6. Розвиток творчої самостійності учнів. Цьому сприяє використання групових дискусій, проведення різноманітних семінарів, навчання учня учнем, творчі самостійні роботи дітей.

7. Формування уміння школярів працювати з довідковою літературою та складати тези, конспекти, схеми. Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж їх вивчення у нашій країні неухильно падає. Наші учні, юнаки і дівчата, прагматичні, вони знають, в яких умовах  виживають їхні батьки, тому не мріють стати вченими, винахідниками, інженерами. Саме тому й падає престиж природничо-математичних наук.  Як же зробити так, щоб учні зрозуміли, що математика – наука молодих і вони можуть сказати своє слово для її розвитку? Як зробити так, щоб учні зрозуміли необхідність вивчення математики і, врешті-решт, зацікавилися нею? Я вважаю, що значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології.

Мені, як вчителю-організатору необхідно бути: 

 1. ненав’язливим організатором і керівником навчальної діяльності учнів;
 2. як член колективу навчальної групи виконувати специфічні функції в колективній діяльності (постановка спільних завдань навчання, забезпечення необхідною інформацією, консультування, контроль);
 3. готовою до будь-яких запитань, критики, корекції завдань і змін засобів спільної роботи в ході поточної навчальної діяльності з боку тих, хто навчається;
 4.  організатором учасників навчання на безпосередню участь в обговоренні окремих завдань навчальної діяльності;
 5. контролером, щоб робота кожного учня у першу чергу була адресована всім членам малих груп, а вже потім мені;
 6.  організатором діяльність кожного учасника навчального процесу, щоб він брав безпосередню участь у контролі та оцінюванні спільно виконуваної роботи.

 Щоб навчальний процес відбувався за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, на багатьох своїх уроках я використовую такі форми та методи інтерактивного навчання. (додаток 6) 

Одним із визначальних чинників рівня сформованості математичної грамотності є розвиненість мотиваційної сфери учнів. Прикладом мотивації може бути використання цікавих задач та вдалих прикладів. Враховуючи дефіцит навчального часу, слід дотримуватися таких вимог:

1) задача не повинна бути громіздкою (її розв’язування в класі має займати не більше 5-7 хвилин);

2) рисунки та окремі формули мають бути підготовлені на дошці (у презентації) заздалегідь.

Суттєвою умовою формування математичної грамотності є вироблення вмінь самостійної математичної діяльності учнів. Частину часу уроку під керівництвом учителя необхідно виділяти на навчання дітей прийомам самостійної роботи та прийомам самоконтролю. Для формування стійких навичок при вивченні окремих тем застосовую прийом «Лавина задач», багатоваріантні різнорівневі однотипні вправи, числові значення яких враховують порядковий номер учня в класному журналі.

Важливу роль на уроках відіграє рефлексія, що відображає процедуру оцінювання учнями основних етапів уроку. Така форма дає можливість учителю проаналізувати об’єктивність самооцінки та скорегувати її в певних випадках.

Підбиваючи підсумки на уроці, використовую один із найпоширеніших прийомів усної рефлексії – оцінювання власної діяльності. На уроці я: дізнався…, зрозумів…, навчився…, найбільший мій успіх – це…, найбільші труднощі я відчув…, я не вмів, а тепер умію…, я змінив своє ставлення до…, на наступному уроці я хочу…, найкраще мені вдалося…, мені потрібно більше дізнатися щодо…

Основою формування математичної грамотності є також і математичні здібності учня. До математичних здібностей В. А. Крутецький  відносить гнучкість мислення, здатність до переходу від прямого до оберненого ходу думки, здатність до оперування числами та математичною символікою, здатність до логічного мислення, узагальнення, систематизації.

Щоб зберегти інтерес до предмета і зробити якісним навчально-виховний процес використовую сучасні інформаційні технології, які суттєво впливають на ефективність проведення уроків математики, надають можливість удосконалювати організацію уроку, діагностувати рівень сформованості знань та вмінь, активізувати пізнавальну діяльність учнів, поглиблювати знання.

Формою перевірки рівня сформованості математичної грамотності є контрольна робота, теоретично-практичний залік, ДПА, ЗНО, моніторингові вимірювання, тестування тощо. Рівень сформованості математичної грамотності визначається вмінням учнів відстоювати свою думку, аргументувати розв’язок задачі, виправдати обраний шлях розв’язку, рецензувати відповідь тощо.

Невід’ємною частиною роботи є участь дітей в олімпіадах, у щорічному Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”,  де учні розв’язують нестандартні і логічні цікаві задачі. Пропонуються задачі різного призначення, розраховані на різноманітні інтереси і здібності дітей.

Щоб підготовити дитину до життя, сформувати компетентну особистість, необхідно спонукати її до самоосвіти. Адже вона передбачає самостійне, за власною ініціативою, отримання і засвоєння учнями важливої математичної інформації. Постійно намагаюся створювати мотивацію для пошуку математичних знань, бо вони розвивають в учня цікавість і тільки тоді дитина буде займатись самоосвітою.    

Стародавні римляни вважали, що корінь навчання гіркий. Але коли вчитель бере в союзники інтерес, коли учні „хворіють” жагою знань і тягою до активної розумової праці, корінь навчання змінює смак.

Отже, усвідомлюючи роль і місце прикладної спрямованості навчання математики в системі середньої освіти в сучасних умовах розвитку освіти в Україні, варто дбати про самостійність учнів; індивідуалізацію та диференціацію навчання; стимулювання мотивації, підвищення інтересу до навчання; створення організаційно-педагогічих умов для формування математичної грамотності учнів при розв’язуванні задач прикладного змісту.

Творчі здібності, як і інші здібності людини, вимагають постійного тренування. Завдання вчителя – збудити здібності своїх учнів, виховувати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру.

 “Досвід уявляється мені садом квітучих троянд”, перед, тим як садити сад, ми повинні вивчити ґрунт свого поля, додати те, що в ньому не вистачає…. Ніби потрібно робити все, як роблять творці передового досвіду, а досвід не приживається…

Отже, потрібно не формальне, а творче, розумне засвоєння і застосування педагогічного досвіду.

Навчальні заняття для мене та моїх учнів – постійний пошук,  спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.  

      Хочу навчити дітей вчитися ціле життя, самостійно поповнювати свої знання, навчити працювати творчо!

Хочу, щоб виховання та навчання дітей, любов та повага до них, вимоги до них та щира дружба з ними – щоб все це було  сенсом моєї роботи в школі. Щоб і надалі праця давала мені радість, наснагу до життя та самовдосконалення, до творчого пошуку в вихованні та навчанні моїх учнів!

Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1311
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz